ኣስተያየቶች

10

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • ያሉትን ኣስተያየቶች ማሳየት።
 • ኣዲስ ኣስተያየት መፍጠሪያ ቅጽ ይጨምሩ።
 • የኣንድን እትም ኣስተያየቶች ብቻ እንዴት ማምጣት እንደሚችሉ ይማሩ።
 • ለእትሞች የኣስተያየቶች ብዛት መመዝገቢያ መለለጫ ይጨምሩሏቸው።
 • ////

  ////

  Comments = new Meteor.Collection('comments');
  
  collections/comments.js
  // Fixture data 
  if (Posts.find().count() === 0) {
   var now = new Date().getTime();
  
   // create two users
   var tomId = Meteor.users.insert({
    profile: { name: 'Tom Coleman' }
   });
   var tom = Meteor.users.findOne(tomId);
   var sachaId = Meteor.users.insert({
    profile: { name: 'Sacha Greif' }
   });
   var sacha = Meteor.users.findOne(sachaId);
  
   var telescopeId = Posts.insert({
    title: 'Introducing Telescope',
    userId: sacha._id,
    author: sacha.profile.name,
    url: 'http://sachagreif.com/introducing-telescope/',
    submitted: now - 7 * 3600 * 1000
   });
  
   Comments.insert({
    postId: telescopeId,
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    submitted: now - 5 * 3600 * 1000,
    body: 'Interesting project Sacha, can I get involved?'
   });
  
   Comments.insert({
    postId: telescopeId,
    userId: sacha._id,
    author: sacha.profile.name,
    submitted: now - 3 * 3600 * 1000,
    body: 'You sure can Tom!'
   });
  
   Posts.insert({
    title: 'Meteor',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://meteor.com',
    submitted: now - 10 * 3600 * 1000
   });
  
   Posts.insert({
    title: 'The Meteor Book',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://themeteorbook.com',
    submitted: now - 12 * 3600 * 1000
   });
  }
  
  server/fixtures.js

  ////

  Meteor.publish('posts', function() {
   return Posts.find();
  });
  
  Meteor.publish('comments', function() {
   return Comments.find();
  });
  
  server/publications.js
  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout',
   loadingTemplate: 'loading',
   waitOn: function() { 
    return [Meteor.subscribe('posts'), Meteor.subscribe('comments')];
   }
  });
  
  lib/router.js

  ኣከማች 10-1

  Added comments collection, pub/sub and fixtures.

  ////

  ////

  ////

  ኣስተያየቶችን ማሳየት

  ////

  <template name="postPage">
   {{> postItem}}
  
   <ul class="comments">
    {{#each comments}}
     {{> comment}}
    {{/each}}
   </ul>
  </template>
  
  client/views/posts/post_page.html
  Template.postPage.helpers({
   comments: function() {
    return Comments.find({postId: this._id});
   }
  });
  
  client/views/posts/post_page.js

  ////

  ////

  <template name="comment">
   <li>
    <h4>
     <span class="author">{{author}}</span>
     <span class="date">on {{submittedText}}</span>
    </h4>
    <p>{{body}}</p>
   </li>
  </template>
  
  client/views/comments/comment.html

  ////

  Template.comment.helpers({
   submittedText: function() {
    return new Date(this.submitted).toString();
   }
  });
  
  client/views/comments/comment.js

  ////

  <template name="postItem">
   <div class="post">
    <div class="post-content">
     <h3><a href="{{url}}">{{title}}</a><span>{{domain}}</span></h3>
     <p>
      submitted by {{author}},
      <a href="{{pathFor 'postPage'}}">{{commentsCount}} comments</a>
      {{#if ownPost}}<a href="{{pathFor 'postEdit'}}">Edit</a>{{/if}}
     </p>
    </div>
    <a href="{{pathFor 'postPage'}}" class="discuss btn">Discuss</a>
   </div>
  </template>
  
  client/views/posts/post_item.html

  ////

  Template.postItem.helpers({
   ownPost: function() {
    return this.userId == Meteor.userId();
   },
   domain: function() {
    var a = document.createElement('a');
    a.href = this.url;
    return a.hostname;
   },
   commentsCount: function() {
    return Comments.find({postId: this._id}).count();
   }
  });
  
  client/views/posts/post_item.js

  ኣከማች 10-2

  Display comments on `postPage`.

  ////

  Displaying comments
  Displaying comments

  ኣስተያየቶችን ማስገባት

  ////

  ////

  <template name="postPage">
   {{> postItem}}
  
   <ul class="comments">
    {{#each comments}}
     {{> comment}}
    {{/each}}
   </ul>
  
   {{#if currentUser}}
    {{> commentSubmit}}
   {{else}}
    <p>Please log in to leave a comment.</p>
   {{/if}}
  </template>
  
  client/views/posts/post_page.html

  ////

  <template name="commentSubmit">
   <form name="comment" class="comment-form">
    <div class="control-group">
      <div class="controls">
        <label for="body">Comment on this post</label>
        <textarea name="body"></textarea>
      </div>
    </div>
    <div class="control-group">
      <div class="controls">
        <button type="submit" class="btn">Add Comment</button>
      </div>
    </div>
   </form>
  </template>
  
  client/views/comments/comment_submit.html
  The comment submit form
  The comment submit form

  ////

  Template.commentSubmit.events({
   'submit form': function(e, template) {
    e.preventDefault();
  
    var $body = $(e.target).find('[name=body]');
    var comment = {
     body: $body.val(),
     postId: template.data._id
    };
  
    Meteor.call('comment', comment, function(error, commentId) {
     if (error){
      throwError(error.reason);
     } else {
      $body.val('');
     }
    });
   }
  });
  
  client/views/comments/comment_submit.js

  ////

  Comments = new Meteor.Collection('comments');
  
  Meteor.methods({
   comment: function(commentAttributes) {
    var user = Meteor.user();
    var post = Posts.findOne(commentAttributes.postId);
    // ensure the user is logged in
    if (!user)
     throw new Meteor.Error(401, "You need to login to make comments");
  
    if (!commentAttributes.body)
     throw new Meteor.Error(422, 'Please write some content');
  
    if (!post)
     throw new Meteor.Error(422, 'You must comment on a post');
  
    comment = _.extend(_.pick(commentAttributes, 'postId', 'body'), {
     userId: user._id,
     author: user.username,
     submitted: new Date().getTime()
    });
  
    return Comments.insert(comment);
   }
  });
  
  collections/comments.js

  ኣከማች 10-3

  Created a form to submit comments.

  ////

  የኣስተያየቶች ደንበኝነትን መቆጣጠር

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  Router.map(function() {
  
   //...
  
   this.route('postPage', {
    path: '/posts/:_id',
    waitOn: function() {
     return Meteor.subscribe('comments', this.params._id);
    },
    data: function() { return Posts.findOne(this.params._id); }
   });
  
   //...
  
  });
  
  lib/router.js

  ////

  Meteor.publish('posts', function() {
   return Posts.find();
  });
  
  Meteor.publish('comments', function(postId) {
   return Comments.find({postId: postId});
  });
  
  server/publications.js

  ኣከማች 10-4

  Made a simple publication/subscription for comments.

  ////

  Our comments are gone!
  Our comments are gone!

  ኣስተያየቶችን መቁጠር

  ////

  ////

  ////

  var telescopeId = Posts.insert({
   title: 'Introducing Telescope',
   ..
   commentsCount: 2
  });
  
  Posts.insert({
   title: 'Meteor',
   ...
   commentsCount: 0
  });
  
  Posts.insert({
   title: 'The Meteor Book',
   ...
   commentsCount: 0
  });
  
  server/fixtures.js

  ////

  // pick out the whitelisted keys
  var post = _.extend(_.pick(postAttributes, 'url', 'title', 'message'), {
   userId: user._id, 
   author: user.username, 
   submitted: new Date().getTime(),
   commentsCount: 0
  });
  
  var postId = Posts.insert(post);
  
  collections/posts.js

  ////

  // update the post with the number of comments
  Posts.update(comment.postId, {$inc: {commentsCount: 1}});
  
  return Comments.insert(comment);
  
  collections/comments.js

  ////

  ኣከማች 10-5

  Denormalized the number of comments into the post.

  ////