እትሞችን መፍጠር

7

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • ኣንድን እትም እንዴት ከተገልጋይ-በኩል ማስገባት እንደሚችሉ ይማሩ።
 • ቀለልያል የደንነት መርመራ ይተግብሩ።
 • ለእትም ማስገቢያው ቅጽ መድረሻን ይገደብት።
 • የኣገልጋይ-በኩል ሜተድ ተጠቅመው ተጨማሪ ድንነት መስራት እንደሚችሉ ይማሩ።
 • ////

  ////

  ኣዲሱን የእትም ገጽ መገንባት

  ////

  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout',
   loadingTemplate: 'loading',
   waitOn: function() { return Meteor.subscribe('posts'); }
  });
  
  Router.map(function() {
   this.route('postsList', {path: '/'});
  
   this.route('postPage', {
    path: '/posts/:_id',
    data: function() { return Posts.findOne(this.params._id); }
   });
  
   this.route('postSubmit', {
    path: '/submit'
   });
  });
  
  lib/router.js

  ////

  ለርዕሱ ኣንገናኝ ይጨምሩለት

  ////

  <template name="header">
   <header class="navbar">
    <div class="navbar-inner">
     <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </a>
     <a class="brand" href="{{pathFor 'postsList'}}">Microscope</a>
     <div class="nav-collapse collapse">
      <ul class="nav">
       <li><a href="{{pathFor 'postSubmit'}}">New</a></li>
      </ul>
      <ul class="nav pull-right">
       <li>{{loginButtons}}</li>
      </ul>
     </div>
    </div>
   </header>
  </template>
  
  client/views/includes/header.html

  ////

  <template name="postSubmit">
   <form class="main">
    <div class="control-group">
      <label class="control-label" for="url">URL</label>
      <div class="controls">
        <input name="url" type="text" value="" placeholder="Your URL"/>
      </div>
    </div>
  
    <div class="control-group">
      <label class="control-label" for="title">Title</label>
      <div class="controls">
        <input name="title" type="text" value="" placeholder="Name your post"/>
      </div>
    </div>
  
    <div class="control-group">
      <label class="control-label" for="message">Message</label>
      <div class="controls">
        <textarea name="message" type="text" value=""/>
      </div>
    </div> 
  
    <div class="control-group">
      <div class="controls">
        <input type="submit" value="Submit" class="btn btn-primary"/>
      </div>
    </div>
   </form>
  </template>
  
  
  client/views/posts/post_submit.html

  ////

  The post submit form
  The post submit form

  ////

  Creating Posts

  ////

  Template.postSubmit.events({
   'submit form': function(e) {
    e.preventDefault();
  
    var post = {
     url: $(e.target).find('[name=url]').val(),
     title: $(e.target).find('[name=title]').val(),
     message: $(e.target).find('[name=message]').val()
    }
  
    post._id = Posts.insert(post);
    Router.go('postPage', post);
   }
  });
  
  client/views/posts/post_submit.js

  ኣከማች 7-1

  Added a submit post page and linked to it in the header.

  ////

  ////

  ////

  ድንነትን መጨምር

  ////

  ////

  ////

  $ meteor remove insecure
  
  Terminal

  ////

  የእትመት ማስገባትን መፍቀድ

  ////

  Posts = new Meteor.Collection('posts');
  
  Posts.allow({
   insert: function(userId, doc) {
    // only allow posting if you are logged in
    return !! userId;
   }
  });
  
  collections/posts.js

  ኣከማች 7-2

  Removed insecure, and allowed certain writes to posts.

  ////

  ////

  ////

  Insert failed: Access denied
  Insert failed: Access denied

  ////

  • ////
  • ////
  • ////

  ////

  የኣዲሱ የእትም ቅጽን መድረሻ በደንነት መጠበቅ

  ////

  ////

  ////

  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout'
  });
  
  Router.map(function() {
   this.route('postsList', {path: '/'});
  
   this.route('postPage', {
    path: '/posts/:_id',
    data: function() { return Posts.findOne(this.params._id); }
   });
  
   this.route('postSubmit', {
    path: '/submit'
   });
  });
  
  var requireLogin = function() {
   if (! Meteor.user()) {
    this.render('accessDenied');
    this.stop();
   }
  }
  
  Router.before(requireLogin, {only: 'postSubmit'});
  
  lib/router.js

  ////

  <template name="accessDenied">
   <div class="alert alert-error">You can't get here! Please log in.</div>
  </template>
  
  client/views/includes/access_denied.html

  ኣከማች 7-3

  Denied access to new posts page when not logged in.

  ////

  The access denied template
  The access denied template

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  Router.map(function() {
   this.route('postsList', {path: '/'});
  
   this.route('postPage', {
    path: '/posts/:_id',
    data: function() { return Posts.findOne(this.params._id); }
   });
  
   this.route('postSubmit', {
    path: '/submit'
   });
  });
  
  var requireLogin = function() {
   if (! Meteor.user()) {
    if (Meteor.loggingIn())
     this.render(this.loadingTemplate);
    else
     this.render('accessDenied');
  
    this.stop();
   }
  }
  
  Router.before(requireLogin, {only: 'postSubmit'});
  
  lib/router.js

  ኣከማች 7-4

  Show a loading screen while waiting to login.

  Hiding the Link

  ////

  <ul class="nav">
   {{#if currentUser}}<li><a href="{{pathFor 'postSubmit'}}">Submit Post</a></li>{{/if}}
  </ul>
  
  client/views/includes/header.html

  ኣከማች 7-5

  Only show submit post link if logged in.

  ////

  ሚትዩር ሜተድ: የተሻለ መደበቅ እና ደንነት

  ////

  • ////
  • ////
  • ////

  ////

  • ////
  • ////
  • ////

  ////

  ////

  ////

  Template.postSubmit.events({
   'submit form': function(e) {
    e.preventDefault();
  
    var post = {
     url: $(e.target).find('[name=url]').val(),
     title: $(e.target).find('[name=title]').val(),
     message: $(e.target).find('[name=message]').val()
    }
  
    Meteor.call('post', post, function(error, id) {
     if (error)
      return alert(error.reason);
  
     Router.go('postPage', {_id: id});
    });
   }
  });
  
  client/views/posts/post_submit.js

  ////

  ////

  Posts = new Meteor.Collection('posts');
  
  Meteor.methods({
   post: function(postAttributes) {
    var user = Meteor.user(),
     postWithSameLink = Posts.findOne({url: postAttributes.url});
  
    // ensure the user is logged in
    if (!user)
     throw new Meteor.Error(401, "You need to login to post new stories");
  
    // ensure the post has a title
    if (!postAttributes.title)
     throw new Meteor.Error(422, 'Please fill in a headline');
  
    // check that there are no previous posts with the same link
    if (postAttributes.url && postWithSameLink) {
     throw new Meteor.Error(302, 
      'This link has already been posted', 
      postWithSameLink._id);
    }
  
    // pick out the whitelisted keys
    var post = _.extend(_.pick(postAttributes, 'url', 'title', 'message'), {
     userId: user._id, 
     author: user.username, 
     submitted: new Date().getTime()
    });
  
    var postId = Posts.insert(post);
  
    return postId;
   }
  });
  
  collections/posts.js

  ኣከማች 7-6

  Use a method to submit the post.

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  እትሞችን በቀደምተከተል

  ////

  Template.postsList.helpers({
   posts: function() {
    return Posts.find({}, {sort: {submitted: -1}});
   }
  });
  
  client/views/posts/posts_list.js

  ኣከማች 7-7

  Sort posts by submitted timestamp.

  ////

  ////