እትመትን ኣርትእ

8

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • እተመቶቾን ለማረም የሚያስችሎትን ቅጽ ይጨምሩ።
 • ለማረም የሚያስችለውን ፍቃድ ያሰናዱ።
 • የትኞቹ መገለጫዋች ማረም እንደሚቻል ይገድብ።
 • ////

  ////

  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout'
  });
  
  Router.map(function() {
   this.route('postsList', {path: '/'});
  
   this.route('postPage', {
    path: '/posts/:_id',
    data: function() { return Posts.findOne(this.params._id); }
   });
  
   this.route('postEdit', {
    path: '/posts/:_id/edit',
    data: function() { return Posts.findOne(this.params._id); }
   });
  
   this.route('postSubmit', {
    path: '/submit'
   });
  });
  
  var requireLogin = function() {
   if (! Meteor.user()) {
    if (Meteor.loggingIn())
     this.render('loading')
    else
     this.render('accessDenied');
  
    this.stop();
   }
  }
  
  Router.before(requireLogin, {only: 'postSubmit'});
  
  lib/router.js

  የእትም ኣርትእ ቅንብር ደንብ

  ////

  <template name="postEdit">
   <form class="main">
    <div class="control-group">
      <label class="control-label" for="url">URL</label>
      <div class="controls">
        <input name="url" type="text" value="{{url}}" placeholder="Your URL"/>
      </div>
    </div>
  
    <div class="control-group">
      <label class="control-label" for="title">Title</label>
      <div class="controls">
        <input name="title" type="text" value="{{title}}" placeholder="Name your post"/>
      </div>
    </div>
  
    <div class="control-group">
      <div class="controls">
        <input type="submit" value="Submit" class="btn btn-primary submit"/>
      </div>
    </div>
    <hr/>
    <div class="control-group">
      <div class="controls">
        <a class="btn btn-danger delete" href="#">Delete post</a>
      </div>
    </div>
   </form>
  </template>
  
  client/views/posts/post_edit.html

  ////

  Template.postEdit.events({
   'submit form': function(e) {
    e.preventDefault();
  
    var currentPostId = this._id;
  
    var postProperties = {
     url: $(e.target).find('[name=url]').val(),
     title: $(e.target).find('[name=title]').val()
    }
  
    Posts.update(currentPostId, {$set: postProperties}, function(error) {
     if (error) {
      // display the error to the user
      alert(error.reason);
     } else {
      Router.go('postPage', {_id: currentPostId});
     }
    });
   },
  
   'click .delete': function(e) {
    e.preventDefault();
  
    if (confirm("Delete this post?")) {
     var currentPostId = this._id;
     Posts.remove(currentPostId);
     Router.go('postsList');
    }
   }
  });
  
  client/views/posts/post_edit.js

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  መገናኛዎችን መጨመር

  ////

  <template name="postItem">
   <div class="post">
    <div class="post-content">
     <h3><a href="{{url}}">{{title}}</a><span>{{domain}}</span></h3>
     <p>
      submitted by {{author}}
      {{#if ownPost}}<a href="{{pathFor 'postEdit'}}">Edit</a>{{/if}}
     </p>
    </div>
    <a href="{{pathFor 'postPage'}}" class="discuss btn">Discuss</a>
   </div>
  </template>
  
  client/views/posts/post_item.html

  ////

  Template.postItem.helpers({
   ownPost: function() {
    return this.userId == Meteor.userId();
   },
   domain: function() {
    var a = document.createElement('a');
    a.href = this.url;
    return a.hostname;
   }
  });
  
  client/views/posts/post_item.js
  Post edit form.
  Post edit form.

  ኣከማች 8-1

  Added edit posts form.

  ////

  ፈቃዶችን ማሰናዳት

  ////

  ////

  // check that the userId specified owns the documents
  ownsDocument = function(userId, doc) {
   return doc && doc.userId === userId;
  }
  
  lib/permissions.js

  ////

  ////

  Posts = new Meteor.Collection('posts');
  
  Posts.allow({
   update: ownsDocument,
   remove: ownsDocument
  });
  
  Meteor.methods({
   ...
  
  collections/posts.js

  ኣከማች 8-2

  Added basic permission to check the post’s owner.

  Limiting Edits

  ////

  ////

  Posts = new Meteor.Collection('posts');
  
  Posts.allow({
   update: ownsDocument,
   remove: ownsDocument
  });
  
  Posts.deny({
   update: function(userId, post, fieldNames) {
    // may only edit the following two fields:
    return (_.without(fieldNames, 'url', 'title').length > 0);
   }
  });
  
  collections/posts.js

  ኣከማች 8-3

  Only allow changing certain fields of posts.

  ////

  ////

  ሜተድ ጥሪዎች ከተገልጋይ-በኩል የውሂብ መነካካት ጋር ሲነጻፀሩ

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  • ////
  • ////
  • ////