ድምጽ መስጠት

13

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • ተጠቃሚዎች በእትሞች ላይ ድምጽ መስጠት የሚያስችላቸውን ሥርዓት መገንባት።
 • እትሞችን በድምጽ ብዛት በ“ምርጥ” ገጽ ላይ እንደርድራቸው።
 • ኣጠቃላይ የሃንድልባርስ መርጃ እንዴት እንደሚጽፉ ይማሩ።
 • ስለሚትዩር ውሂብ ደህንነት በተጨማሪ ይማሩ።
 • የሚስብ የሞንጎዲቢ የክንዋኔ ቀመሮችን ይዳሱ።
 • ////

  ////

  ////

  ውሂብ ሞዴል

  ////

  የውሂብ ደህንነት እና ስርጭቶች

  ////

  ////

  ////

  ////

  // Fixture data 
  if (Posts.find().count() === 0) {
   var now = new Date().getTime();
  
   // create two users
   var tomId = Meteor.users.insert({
    profile: { name: 'Tom Coleman' }
   });
   var tom = Meteor.users.findOne(tomId);
   var sachaId = Meteor.users.insert({
    profile: { name: 'Sacha Greif' }
   });
   var sacha = Meteor.users.findOne(sachaId);
  
   var telescopeId = Posts.insert({
    title: 'Introducing Telescope',
    userId: sacha._id,
    author: sacha.profile.name,
    url: 'http://sachagreif.com/introducing-telescope/',
    submitted: now - 7 * 3600 * 1000,
    commentsCount: 2,
    upvoters: [], votes: 0
   });
  
   Comments.insert({
    postId: telescopeId,
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    submitted: now - 5 * 3600 * 1000,
    body: 'Interesting project Sacha, can I get involved?'
   });
  
   Comments.insert({
    postId: telescopeId,
    userId: sacha._id,
    author: sacha.profile.name,
    submitted: now - 3 * 3600 * 1000,
    body: 'You sure can Tom!'
   });
  
   Posts.insert({
    title: 'Meteor',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://meteor.com',
    submitted: now - 10 * 3600 * 1000,
    commentsCount: 0,
    upvoters: [], votes: 0
   });
  
   Posts.insert({
    title: 'The Meteor Book',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://themeteorbook.com',
    submitted: now - 12 * 3600 * 1000,
    commentsCount: 0,
    upvoters: [], votes: 0
   });
  
   for (var i = 0; i < 10; i++) {
    Posts.insert({
     title: 'Test post #' + i,
     author: sacha.profile.name,
     userId: sacha._id,
     url: 'http://google.com/?q=test-' + i,
     submitted: now - i * 3600 * 1000,
     commentsCount: 0,
     upvoters: [], votes: 0
    });
   }
  }
  
  server/fixtures.js

  ////

  //...
  
  // check that there are no previous posts with the same link
  if (postAttributes.url && postWithSameLink) {
   throw new Meteor.Error(302, 
    'This link has already been posted', 
    postWithSameLink._id);
  }
  
  // pick out the whitelisted keys
  var post = _.extend(_.pick(postAttributes, 'url', 'title', 'message'), {
   userId: user._id, 
   author: user.username, 
   submitted: new Date().getTime(),
   commentsCount: 0,
   upvoters: [], 
   votes: 0
  });
  
  var postId = Posts.insert(post);
  
  return postId;
  
  //...
  
  collections/posts.js

  የድምጽ መስጭ ቅንብር ድንቦቻችንን መገንባት

  ////

  <template name="postItem">
   <div class="post">
    <a href="#" class="upvote btn"></a>
    <div class="post-content">
     <h3><a href="{{url}}">{{title}}</a><span>{{domain}}</span></h3>
     <p>
      {{votes}} Votes,
      submitted by {{author}},
      <a href="{{pathFor 'postPage'}}">{{commentsCount}} comments</a>
      {{#if ownPost}}<a href="{{pathFor 'postEdit'}}">Edit</a>{{/if}}
     </p>
    </div>
    <a href="{{pathFor 'postPage'}}" class="discuss btn">Discuss</a>
   </div>
  </template>
  
  client/views/posts/post_item.html
  The upvote button
  The upvote button

  ////

  //...
  
  Template.postItem.events({
   'click .upvote': function(e) {
    e.preventDefault();
    Meteor.call('upvote', this._id);
   }
  });
  
  client/views/posts/post_item.js

  ////

  Meteor.methods({
   post: function(postAttributes) {
    //...
   },
  
   upvote: function(postId) {
    var user = Meteor.user();
    // ensure the user is logged in
    if (!user)
     throw new Meteor.Error(401, "You need to login to upvote");
  
    var post = Posts.findOne(postId);
    if (!post)
     throw new Meteor.Error(422, 'Post not found');
  
    if (_.include(post.upvoters, user._id))
     throw new Meteor.Error(422, 'Already upvoted this post');
  
    Posts.update(post._id, {
     $addToSet: {upvoters: user._id},
     $inc: {votes: 1}
    });
   }
  });
  
  collections/posts.js

  ኣከማች 13-1

  Added basic upvoting algorithm.

  ////

  ////

  የተጠዋሚ ማዋዋያ ማስተካከያዎች

  ////

  <template name="postItem">
   <div class="post">
    <a href="#" class="upvote btn {{upvotedClass}}"></a>
    <div class="post-content">
     //...
   </div>
  </template>
  
  client/views/posts/post_item.html
  Template.postItem.helpers({
   ownPost: function() {
    //...
   },
   domain: function() {
    //...
   },
   upvotedClass: function() {
    var userId = Meteor.userId();
    if (userId && !_.include(this.upvoters, userId)) {
     return 'btn-primary upvotable';
    } else {
     return 'disabled';
    }
   }
  });
  
  Template.postItem.events({
   'click .upvotable': function(e) {
    e.preventDefault();
    Meteor.call('upvote', this._id);
   }
  });
  
  client/views/posts/post_item.js

  ////

  Greying out upvote buttons.
  Greying out upvote buttons.

  ኣከማች 13-2

  Grey out upvote link when not logged in / already voted.

  ////

  Handlebars.registerHelper('pluralize', function(n, thing) {
   // fairly stupid pluralizer
   if (n === 1) {
    return '1 ' + thing;
   } else {
    return n + ' ' + thing + 's';
   }
  });
  
  client/helpers/handlebars.js

  ////

  <template name="postItem">
  //...
  <p>
   {{pluralize votes "Vote"}},
   submitted by {{author}},
   <a href="{{pathFor 'postPage'}}">{{pluralize commentsCount "comment"}}</a>
   {{#if ownPost}}<a href="{{pathFor 'postEdit'}}">Edit</a>{{/if}}
  </p>
  //...
  </template>
  
  client/views/posts/post_item.html
  Perfecting Proper Pluralization (now say that 10 times)
  Perfecting Proper Pluralization (now say that 10 times)

  ኣከማች 13-3

  Added pluralize helper to format text better.

  ////

  ብልህ የድምጽ መስጫ መፍትሄ-ስልት

  ////

  ////

  1. ////
  2. ////
  3. ////

  ////

  Meteor.methods({
   post: function(postAttributes) {
    //...
   },
  
   upvote: function(postId) {
    var user = Meteor.user();
    // ensure the user is logged in
    if (!user)
     throw new Meteor.Error(401, "You need to login to upvote");
  
    Posts.update({
     _id: postId, 
     upvoters: {$ne: user._id}
    }, {
     $addToSet: {upvoters: user._id},
     $inc: {votes: 1}
    });
   }
  });
  
  collections/posts.js

  ኣከማች 13-4

  Better upvoting algorithm.

  ////

  ////

  ዝግመትን ማካካስ

  ////

  > Posts.update(postId, {$set: {votes: 10000}});
  
  Browser console

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  የግምባር ገጽ እትሞችን መደርደር

  ////

  ////

  ////

  ////

  PostsListController = RouteController.extend({
   template: 'postsList',
   increment: 5, 
   limit: function() { 
    return parseInt(this.params.postsLimit) || this.increment; 
   },
   findOptions: function() {
    return {sort: this.sort, limit: this.limit()};
   },
   waitOn: function() {
    return Meteor.subscribe('posts', this.findOptions());
   },
   posts: function() {
    return Posts.find({}, this.findOptions());
   },
   data: function() {
    var hasMore = this.posts().fetch().length === this.limit();
    return {
     posts: this.posts(),
     nextPath: hasMore ? this.nextPath() : null
    };
   }
  });
  
  NewPostsListController = PostsListController.extend({
   sort: {submitted: -1, _id: -1},
   nextPath: function() {
    return Router.routes.newPosts.path({postsLimit: this.limit() + this.increment})
   }
  });
  
  BestPostsListController = PostsListController.extend({
   sort: {votes: -1, submitted: -1, _id: -1},
   nextPath: function() {
    return Router.routes.bestPosts.path({postsLimit: this.limit() + this.increment})
   }
  });
  
  Router.map(function() {
   this.route('home', {
    path: '/',
    controller: NewPostsListController
   });
  
   this.route('newPosts', {
    path: '/new/:postsLimit?',
    controller: NewPostsListController
   });
  
   this.route('bestPosts', {
    path: '/best/:postsLimit?',
    controller: BestPostsListController
   });
   // ..
  });
  
  lib/router.js

  ////

  ////

  ////

  <template name="header">
   <header class="navbar">
    <div class="navbar-inner">
     <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </a>
     <a class="brand" href="{{pathFor 'home'}}">Microscope</a>
     <div class="nav-collapse collapse">
      <ul class="nav">
       <li>
        <a href="{{pathFor 'newPosts'}}">New</a>
       </li>
       <li>
        <a href="{{pathFor 'bestPosts'}}">Best</a>
       </li>
       {{#if currentUser}}
        <li>
         <a href="{{pathFor 'postSubmit'}}">Submit Post</a>
        </li>
        <li class="dropdown">
         {{> notifications}}
        </li>
       {{/if}}
      </ul>
      <ul class="nav pull-right">
       <li>{{loginButtons}}</li>
      </ul>
     </div>
    </div>
   </header>
  </template>
  
  client/views/include/header.html

  ////

  Ranking by points
  Ranking by points

  ኣከማች 13-5

  Added routes for post lists, and pages to display them.

  የተሻለ ራስጌ

  ////

  ////

  <template name="header">
   <header class="navbar">
    <div class="navbar-inner">
     <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </a>
     <a class="brand" href="{{pathFor 'home'}}">Microscope</a>
     <div class="nav-collapse collapse">
      <ul class="nav">
       <li class="{{activeRouteClass 'home' 'newPosts'}}">
        <a href="{{pathFor 'newPosts'}}">New</a>
       </li>
       <li class="{{activeRouteClass 'bestPosts'}}">
        <a href="{{pathFor 'bestPosts'}}">Best</a>
       </li>
       {{#if currentUser}}
        <li class="{{activeRouteClass 'postSubmit'}}">
         <a href="{{pathFor 'postSubmit'}}">Submit Post</a>
        </li>
        <li class="dropdown">
         {{> notifications}}
        </li>
       {{/if}}
      </ul>
      <ul class="nav pull-right">
       <li>{{loginButtons}}</li>
      </ul>
     </div>
    </div>
   </header>
  </template>
  
  client/views/includes/header.html
  Template.header.helpers({
   activeRouteClass: function(/* route names */) {
    var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 0);
    args.pop();
  
    var active = _.any(args, function(name) {
     return Router.current().route.name === name
    });
  
    return active && 'active';
   }
  });
  
  client/views/includes/header.js
  Showing the active page
  Showing the active page

  የመርጃ መለወጫዎች

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ኣከማች 13-6

  Added active classes to the header.

  ////